Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" to ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym oceniane są nie tylko wyniki ekonomiczne, ale wszystkie aspekty działalności firmy. Pod uwagę brany jest zwłaszcza sposób i styl prowadzenia oraz zarządzania biznesem.

Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej, zachęcanie przedsiębiorstw do odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową oraz dbałości o środowisko naturalne.

Konkurs prowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym sprawdzane były informacje zawarte w ankietach, dotyczące m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Dokumentowana była także terminowość wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W drugim etapie w poszczególnych firmach przeprowadzane były audyty certyfikacyjne. Weryfikacja prowadzona była również w oparciu o współpracę z bankami, organizacjami przedsiębiorców, Urzędem Skarbowym, ZUS-em oraz Państwową Inspekcją Pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji było badanie ankietowe klientów i kontrahentów firm. Suma ocen przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów zdecydowała o przyznaniu firmie Passus tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play".

„Przedsiębiorstwo Fair Play" to kolejne wyróżnienie dla Passusa. Firma jest już 3-krotnym laureatem konkursu „Gazele Biznesu", uczestnikiem programu „Biała Lista" oraz finalistą konkursu na najlepszą strategię personalną „Inwestycja w kadry".

www.passus.pl