Działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw

Preview
Pixabay – jarmoluk
Reklama
Reklama

W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową (GERD) wyniosły 30,3 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 18,1%. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD do PKB) osiągnął poziom 1,32% (w 2018 r. – 1,21%). Wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 789 zł i była większa niż przed rokiem o 18,2%. Wzrosła też, o 1,4%, liczba podmiotów w działalności B+R.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze nakładów wewnętrznych na działalność B+R według rodzajów kosztów dominowały nakłady bieżące. Ich udział we wszystkich nakładach poniesionych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych wyniósł 82,4%.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba podmiotów w działalności B+R 3474 4427 4871 5102 5779 5860
Nakłady krajowe brutto na B+R (mln zł) 16.168 18.061 17.943 20.578 25.648 30.282
Relacja nakładów krajowych brutto B+R do PKB (%) 0,94 1,00 0,96 1,03 1,21 1,32
Reklama

Najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczą i rozwojową wśród sektorów wykonawczych charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który w ubiegłym roku przeznaczył na realizację prac B+R 19,0 mld zł (o 12,3% więcej niż przed rokiem). Nakłady tego sektora w 2019 r. stanowiły 62,8% nakładów krajowych brutto na działalność B+R (wobec 66,1% w 2018 r.). Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego – 35,6%, rządowego – 1,3% oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych – 0,3%, wobec odpowiednio 31,7%, 1,9% oraz 0,3% przed rokiem.

Głównymi sektorami finansującymi badania naukowe i prace rozwojowe był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 50,7% oraz 38,8% (wobec 53,3% oraz 35,4% w 2018 r.) wszystkich nakładów wewnętrznych na działalność B+R.

Personel w działalności badawczej i rozwojowej
 
W 2019 r. liczebność personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową wyniosła 271 004 osoby, co oznacza wzrost rok do roku o 1,8%. Rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w badania naukowe i prace rozwojowe wyniosło 163 985,0 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i wzrosło w skali roku o 1,2%. Działalność B+R była realizowana przede wszystkim przez personel wewnętrzny (pracujących), który stanowił 79,3% personelu B+R wyrażonego w osobach oraz 83,3% – w EPC (w 2018 r. udziały te wyniosły odpowiednio 76,5% i 81,1%).

Reklama

W strukturze osób zaangażowanych w działalność B+R według realizowanej funkcji dominowali badacze, którzy stanowili odpowiednio 71,3% i 73,6% personelu wewnętrznego i zewnętrznego B+R wyrażonego w osobach.

W 2019 r. najwyższym udziałem w strukturze osób pracujących w działalności B+R według sektorów wykonawczych charakteryzowały się sektor przedsiębiorstw oraz sektor szkolnictwa wyższego. Odsetek personelu wewnętrznego w tych sektorach wyniósł odpowiednio 50,2% i 46,8% ogólnej liczby pracujących zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych. W sektorze przedsiębiorstw liczba osób z personelu wewnętrznego wzrosła w skali roku o 9,5%, natomiast w sektorze szkolnictwa wyższego – o 2,6%.

Zarówno w personelu wewnętrznym jak i zewnętrznym B+R dominowały osoby z tytułem magistra lub równorzędnym – stanowiły one odpowiednio 45,7% oraz 58,7% osób w danej grupie personelu B+R. Wśród personelu wewnętrznego stopień naukowy co najmniej doktora posiadało 37,2% osób, a w przypadku personelu zewnętrznego odsetek ten wynosił 22,1%.

Źródło: GUS

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama