Laserowe przyrządy do osiowania wałów

Preview
AS Instruments Polska
Reklama
Reklama
Od właściwie przeprowadzonego osiowania wałów zależy bezawaryjność pracy urządzeń przemysłowych. Ponad 30 % awarii łożysk spowodowane jest niewspółosiowością wałów. Osiowanie powinno być rutynową czynnością przeprowadzaną każdorazowo po remontach oraz innych pracach będących przyczyną rozprzęglenia napędu. Podczas czynności związanych z osiowaniem coraz częściej wykorzystuje się przyrządy laserowe.

Laserowe systemy osiowania wałów znane były już na początku lat 90., jednak zna­czenia w codziennej praktyce przemysło­wej nabrały w chwili, gdy na rynku pojawiły się modele urządzeń zintegrowane z syste­mami cyfrowego przetwarzania wiązki lase­rowej. Typowy przyrząd do osiowania wałów składa się zespołu dwóch głowic oraz dwóch detektorów. Zarówno głowice jak i detektory są ustawiane po obu stronach sprzęgła. W sposób automatyczny przeprowadzany jest odczyt wzajemnego położenia. Poszcze­gólne pozycje wałów z zamocowanymi gło­wicami pozwalają na odczyt punktów pomia­rowych. Bazując na tych informacjach, mier­nik przeprowadza stan wyosiowania z jed­noczesnym wskazaniem miejsc, w których maszyna ma zostać przesunięta.

Reklama

Co możemy zmierzyć
W przypadku czynności związanych z osio­waniem sprzęgieł poziomych możliwe jest błyskawiczne określenie istniejących odchy­łek. W większości modeli systemów osiowa­nia procedura osiowania przedstawiana jest w formie trójwymiarowej animacji. Osiągana dokładność prezentowana jest w postaci zmieniających się kolorów. Użytkownik in­formowany jest zarówno o odchyłkach na sprzęgle jak i korektach, jakie należy wprowa­dzić w odniesieniu do konkretnej podpory.
Osiowane mogą być wały maszyn zarówno zesprzęglonych, jak i niezesprzęglonych. Regu­lować można również maszyny z wałem Car­dana. Przydatne okażą się również funkcje zapewniające zapis danych. Tym sposobem wszelkie informacje są automatycznie rejestro­wane i mogą być w dowolnym czasie odtwa­rzane. Za pomocą specjalistycznego oprogra­mowania komputerowego użytkownik może wydrukować dane lub stworzyć raport, który zawiera informacje pomiarowe wraz z rysun­kami. W zależności od modelu przyrządu dane do komputera przesyłane są za pomocą portu RS 232, Bluetooth, Ethernet, USB lub Wi-Fi.
Przyrządy pozwalają także na ustawianie ciągu maszyn. Dzięki wyborowi odpowiedniej funkcjonalności użytkownik jest bowiem w stanie przeprowadzić osiowanie dwóch lub więcej sprzęgieł. Ustawienia mogą być prezen­towane w pionie i poziomie. Przyrząd podpo­wiada wartość optymalnej korekty. Przydatna jest możliwość zapamiętania konfiguracji ma­szyn. Każdej z nich można przypisać indywi­dualną nazwę oraz określić dynamiczne zmia­ny położenia osi.
Na przykład Model Fixturlaser Go powstał z myślą o mniej wymagających aplikacjach. Podstawowe funkcje to przede wszystkim moż­liwość osiowania maszyn poziomych i piono­wych. W modelu tym uwzględniono zestaw jednostek pomiarowych, które są łatwe do za­montowania. Producent zwraca również uwa­gę na duży detektor wiązki laserowej wykona­ny w technologii CCD. Tym sposobem w więk­szości przypadków pomiarowych eliminuje się potrzebę wykonywania osiowania zgrubnego. Wyniki pomiarów są przesyłane do komputera PC za pomocą przewodu USB.

Reklama

Cechy przyrządów
Podstawowe zastosowanie przyrządów do osiowania wałów do przede wszystkim pomiar prostoliniowości oraz prostopadłości. Z pewnością przydatna okaże się także możliwość wykrywania płaskości i równoległości. Funkcjonalność dostępnych na rynku laserowych systemów osiowania stwarza możliwość pomiaru kierunku osi na przykład w maszynach obróbkowych czy też w wiertarkach. Należy zwrócić uwagę na pomiar prostoliniowości czopów łożyskowych. Nie bez znaczenia pozostaje także pomiar płaskości na kołnierzach i płaszczyznach kołowych. Jedną z najważniejszych funkcji przyrządu jest analizowanie przesunięcia i nieosiowości kątowej.

Więcej na ten temat w MM Magazynie Przemysłowym 6/2011

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama