Właściwe postępowanie z koncentratami do obróbki metali skrawaniem

©

Udostępnij:

Jedną z istotnych grup produktów wśród przemysłowych środków smarowych stanowią oleje technologiczne. Do tej rodziny zaliczają się także różnorodne oleje stosowane podczas obróbki metali.Istnieje wiele różnych metod podziału olejów obróbkowych. Jedną z nich jest podział na dwie zasadnicze grupy tj. oleje obróbkowe nieemulgujące, które produkowane i sprzedawane są w stanie gotowym do użycia, oraz koncentraty wodorozcieńczalne.

Skład koncentratu
Koncentraty olejów obróbkowych to skomplikowana mieszanina odpowiednio dobranych baz z dużą zawartością dodatków uszlachetniających. Dla przykładu: olej hydrauliczny popularnej klasy jakościowej zawiera ok. 1% dodatków uszlachetniających, natomiast koncentrat płynu obróbkowego w swoim składzie zawiera ok. 20-30% a nawet więcej różnych związków chemicznych wprowadzanych w charakterze dodatków w zastosowanej bazie i które mają na celu uzyskanie wielu różnych funkcji wymaganych od gotowego produktu.
Ogólnie przyjęto podział wodorozcieńczalnych koncentratów do obróbki metali skrawaniem na trzy podstawowe grupy:
oleje emulgujące tworzące makroemulsje uuzwane potocznie koncentratami mineralnymi,
koncentraty tworzące mikroemulsje uunazywane półsyntetycznymi,
roztwory substancji chemicznych okreuuślane potocznie jako syntetyczne.
Jak już wspomniałem, koncentraty cieczy chłodzących używanych w obróbce metali mają skomplikowany skład w porównaniu do innych olejów smarowych. Przekłada się to w ogromnym stopniu na sposób obchodzenia się z nimi zarówno w trakcie przechowywania, jak i podczas właściwej eksploatacji. Zdecydowana większość środków smarowych jest w pewnym sensie odporna na ich stosowanie w warunkach odbiegających od warunków idealnych. Natomiast oleje obróbkowe wymagają dużej kultury eksploatacyjnej w obszarze ich przygotowania i stosowania. Niewłaściwe obchodzenie się z koncentratem lub z przygotowaną emulsją może doprowadzić już na etapie pierwszej fazy pracy do zakłóceń lub w skrajnej sytuacji do spowodowania, iż chłodziwo nadaje się tylko do wymiany.Przechowywanie
Zakupione koncentraty należy przechowywać w szczelnie zamkniętych kanistrach czy beczkach, aby uchronić je przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza przed zanieczyszczeniem innymi cieczami, olejami lub smarami. Mogą one bowiem spowodować utratę własności eksploatacyjnych koncentratów oraz cieczy o stężeniu eksploatacyjnym. Podczas magazynowania powinno się pamiętać aby opakowania z koncentratami nie były poddane dużym wahaniom temperatur w czasie krótkiego okresu - wahania temperatur nie powinny przekraczać 25°C.
Przed użyciem koncentratu magazynowanego dłuższy okres czasu powinno wymieszać się jego zawartość (np. poprzez przetoczenie beczki) w celu ujednorodnienia składu w całej objętości opakowania. Koncentraty cieczy obróbkowych nie powinno się magazynować dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Właściwe dane w tym zakresie określa zawsze producent.
Dla porównania podam, że okres przechowywania olejów silnikowych wynosi około 5 lat od daty wytworzenia do chwili użycia oleju.

Pozostałą część artykułu znajdziecie Państwo na łamach MM Magazyn Przemysłowy 5/2011  

Udostępnij:

Drukuj
Artur Błażej
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również