Stopy procentowe bez zmian

Preview
NBP
Reklama
Reklama

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. W Stanach Zjednoczonych koniunktura wyraźnie poprawia się, w efekcie czego Rezerwa Federalna podjęła decyzję o zmniejszeniu od stycznia 2014 r. skali luzowania ilościowego. Równocześnie następuje powolne ożywienie wzrostu w strefie euro, choć skala ożywienia jest niewielka i silnie zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi krajami strefy. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej – pomimo pewnej poprawy – nadal kształtuje się na niskim jak na te kraje poziomie. Umiarkowane tempo wzrostu aktywności gospodarczej na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Reklama

Dane o krajowej aktywności gospodarczej w listopadzie 2013 r. sygnalizują kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. W szczególności dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej (po wyeliminowaniu czynników sezonowych) wskazują na utrwalenie tendencji wzrostowych w przemyśle i handlu detalicznym. Równocześnie ograniczenie spadku produkcji budowlano-montażowej świadczy o pewnej poprawie sytuacji w budownictwie. Także wskaźniki koniunktury sygnalizują dalszy wzrost aktywności w gospodarce.

Postępujące ożywienie gospodarcze jedynie w ograniczonym stopniu przekłada się na poprawę sytuacji na rynku pracy, a wzrost zatrudnienia pozostaje niewystarczający do obniżenia stopy bezrobocia, która kształtuje się nadal na podwyższonym poziomie. Wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i popytową w gospodarce, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje niska.

Inflacja CPI w listopadzie 2013 r. obniżyła się do 0,6% (z 0,8% w październiku), pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Towarzyszył temu spadek większości miar inflacji bazowej. Równocześnie wciąż obniżają się ceny produkcji sprzedanej przemysłu, co sygnalizuje niską presję kosztową w gospodarce. Na niskim poziomie kształtują się również oczekiwania inflacyjne.

Reklama

Przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostaje ograniczony. W listopadzie 2013 r. roczne dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wciąż były niskie. Jednocześnie od połowy 2013 r. stopniowo przyspiesza dynamika kredytów konsumpcyjnych.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza br.

W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

Źródło:
www.nbp.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama