Stopy procentowe bez zmian

© NBP

Udostępnij:

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. W Stanach Zjednoczonych koniunktura wyraźnie poprawia się, w efekcie czego Rezerwa Federalna podjęła decyzję o zmniejszeniu od stycznia 2014 r. skali luzowania ilościowego. Równocześnie następuje powolne ożywienie wzrostu w strefie euro, choć skala ożywienia jest niewielka i silnie zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi krajami strefy. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej – pomimo pewnej poprawy – nadal kształtuje się na niskim jak na te kraje poziomie. Umiarkowane tempo wzrostu aktywności gospodarczej na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.Dane o krajowej aktywności gospodarczej w listopadzie 2013 r. sygnalizują kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. W szczególności dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej (po wyeliminowaniu czynników sezonowych) wskazują na utrwalenie tendencji wzrostowych w przemyśle i handlu detalicznym. Równocześnie ograniczenie spadku produkcji budowlano-montażowej świadczy o pewnej poprawie sytuacji w budownictwie. Także wskaźniki koniunktury sygnalizują dalszy wzrost aktywności w gospodarce.

Postępujące ożywienie gospodarcze jedynie w ograniczonym stopniu przekłada się na poprawę sytuacji na rynku pracy, a wzrost zatrudnienia pozostaje niewystarczający do obniżenia stopy bezrobocia, która kształtuje się nadal na podwyższonym poziomie. Wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i popytową w gospodarce, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje niska.

Inflacja CPI w listopadzie 2013 r. obniżyła się do 0,6% (z 0,8% w październiku), pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Towarzyszył temu spadek większości miar inflacji bazowej. Równocześnie wciąż obniżają się ceny produkcji sprzedanej przemysłu, co sygnalizuje niską presję kosztową w gospodarce. Na niskim poziomie kształtują się również oczekiwania inflacyjne.

Przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostaje ograniczony. W listopadzie 2013 r. roczne dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wciąż były niskie. Jednocześnie od połowy 2013 r. stopniowo przyspiesza dynamika kredytów konsumpcyjnych.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza br.W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

Źródło:
www.nbp.pl

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również